780

คู่มือปฏิบัติงาน : สำหรับส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเพื่อการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยฐานชุมชน

   การส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายและการบูรณาการงานด้านการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับลุ่มนาหรือพื้นที่ให้บรรลุผลสาเร็จได้นั้น ประกอบด้วย ปัจจัยด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องคานึงถึงกรอบพื้นที่ลุ่มนาเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการวางแผนจัดการ การพัฒนาบทบาทเครือข่ายในการสนับสนุนการดาเนินงานเชิงพื้นที่โดยใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีหุ้นส่วนการทางาน รวมทั้งการประสานงานและการอานวยการในการปฏิบัติงานอย่างเป็นเอกภาพเป็นต้น...
 


780