28 พฤศจิกายน 2561
1,005

หนังสือรวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554

วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า
รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ปี 25554

   จากการทำงานภายใต้แนวคิด “ปลูกป่าได้มากกว่าต้นไม้” ของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. เมื่อปี พ.ศ.2537 แนวคิดนี้ได้พัฒนาเป็น “ปลูกต้นไม้ในใจคน” และนำมาสู่การจัดตั้งโครงการ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี พ.ศ.2542 นั่นก็เพราะว่าป่าจะอยู่ได้ ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่รอบป่านั่นเอง
   กว่า 13 ปีแล้วที่คณะกรรมการ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ยังคงร่วมกันสรรหา ผลงานอนุรักษ์จากผืนป่าทั่วประเทศ เพื่อนำออกสู่สาธารณะเป็นการให้กำลังใจ ยกย่อง เชิดชู และเผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่าง ตลอดเวลาของการดำเนินงานมีผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นเครือข่ายลูกโลกสีเขียวจำนวน 395 ผลงาน ผู้คนเหล่านี้ได้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติกว่า 1,600,000 ไร่ ของพื้นที่ป่าต้นนํ้า และกว่า 25,000 ไร่ ของพื้นที่ป่าชายเลน ให้เป็นทั้งแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร แหล่งเรียนรู้และเป็นที่พักพิงของสัตว์ทั้งหลาย
   ไม่เพียงงานอนุรักษ์ดิน นํ้า ป่า แต่เครือข่ายเหล่านี้ยังได้ช่วยกันรักษาคุณค่าของขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไว้ โดยผสานเป็นเนื้อเดียวกันกับงานอนุรักษ์ ผลสำเร็จของการทำงานเหล่านี้ได้ใช้ภูมิปัญญาและความรู้ท้องถิ่นเป็นตัวช่วยขับเคลื่อน จึงเป็นหน้าที่ของสถาบันลูกโลกสีเขียวที่จะถอดบทเรียนความสำเร็จเพื่อสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ แล้วนำไปเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เสมือนแสงไฟที่คอยส่อง เพื่อให้เห็นว่าควรเลือกเดินทางใดที่จะเป็นประโยชน์ที่สุด...

 

ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว
21 กุมภาพันธ์ 2555


1,005