28 พฤศจิกายน 2561
964

หนังสือรวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ปี 2558_2559

สืบสานพระราชปณิธาน
วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า
รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ปี 25558 - 2559

 

“....ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่ง สวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็น
สิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลาน
ของเราด้วย...”

 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2521


964