308

ปีที่ 11 ฉบับที่ 41 ป่าอยู่รอด คนอยู่ได้

นับตั้งแต่สังคมโลกตระหนักถึงผลกระทบของภาวะอากาศเปลี่ยน กระแสการทำงานอนุรักษ์และรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวทางที่หลากหลายขึ้น รูปแบบการจัดการที่หลากหลายมีทิศทางอย่างไรกันแน่...ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการบริหารสถาบันลูกโลกสีเขียว และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวในงานสัมมนาวิชาการ “ป่าเพื่อชีวิต Forest for Lives” ซึ่งสถาบันลูกโลกสีเขียวจัดขึ้นเมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2558 ว่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเวลานี้และในอนาคต จะต้องสร้างระบบหรือเครื่องมือการทำงานที่จะช่วย “คนอยู่กับป่า” ได้โดยไม่คุกคามซึ่งกันและกัน

“การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นกุญแจสำคัญต่อการฟื้นฟูป่า” เราอาจเรียนรู้การจัดการป่าจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงและที่ไกลออกไป เพื่อนำมาเป็นข้อคิดในการทำงาน” ขอให้ชัดเจนว่าเป้าหมายองเราคือ ป่าต้องอยู่ได้ โดยที่คน...ก็ต้องอยู่รอด


308