290

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 บทพิสูจน์ "ป่าอยู่ คนยัง" ป่าต้นน้ำคลองคราม

ป่าต้นน้ำ
   ชุมชนบ้านหน้าถ้ำ แห่งตำบลท่าอุเท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นชุมชนเล็กๆ อยู่ลึกเข้าไปในป่าดิบห่างจากถนนดำสายกาญจนดิษฐ์-สุราษฏร์ธานี ร่วมสิบกว่ากิโลเมตรชุมชนมีโอกาสต้อนรับคณะผู้มาเยือนอันประกอบด้วย คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร้างพระราชบัญญัติป่าชุมชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสื่อมวลชนจากส่วนกลาง
   โดยการประสานงานของคณะทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียวและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทำให้คณะกรรมาธิการฯ นำโดย คุณประยงค์ รณรงค์ คุณเตือนใจ ดีเทศน์ คุณมุกดา อินต๊ะสาร คุณชลธิส สุรัสวดี คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรฒม์ และผศ.ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ที่เป็นตัวแทนทำหน้าที่กลั่นกรองการออกพระราชบัญญัติป่าชุมชน ได้มาพบปะพูดคุยกับชาวบ้านซึ่งใช้ชีวิตที่ข้องเกี่ยวอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่สำคัญ...


290