399

ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 เมื่อ"ฝาย"เป็นพิษ

ชีวิต และการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

   กระแสความสนใจและการตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มมานานกว่า 20 ปี แต่ความสนใจ
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่งได้รับความสนใจและถูกบรรจุให้เป็น “วาระของโลก” มีการยกร่างอนุสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพขึ้น โดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือชื่อย่อ
ว่า ไอยูซีเอ็น (The World Conservation Union: IUCN) และในปี 2535 อนุสัญญาฯ นี้ได้รับการลงนามรับรองจาก
157 ประเทศในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (United Nations Conference on
Environment and Development: UNCED) ณ เมืองริโอเดอ จาเนโร ประเทศบราซิล หลังจากนั้น อนุสัญญาฯ ได้เปิดให้ลงนามจนถึง 4 มิถุนายน 2536 มีประเทศต่างๆ และประเทศในสหภาพยุโรปจำนวน 167 ประเทศ มาลงนามรับรอง
ในอนุสัญญาฯ...


คำค้นหา :
#ptt 
#2548 
#2542 
#2551 
399