745

คู่มือ : การพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อการบูรณาการงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสำหรับเครือข่ายลุ่มน้ำ

   ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนการท้างานด้านวิชาการและกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ รวมตลอดจนการพัฒนากลไกการเสริมสร้างศักยภาพของภาคีเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายลุ่มน้า รวมทั้งเครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องหลายปี โดยพบว่าเครือข่ายชุมชนจ้านวนมากในหลายภูมิภาคของประเทศมีความสนใจในการประเด็นงานพัฒนาที่แตกต่างกันตามสภาพภูมินิเวศของพื้นที่ ซึ่งแตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม ประชากร และการตั้งถิ่นฐาน โดยส่วนใหญ่...


745