343

ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 หลายคนหลากมุมมอง กับ ๑๐ ปี รางวัลลูกโลกสีเขียว

ครบรอบทศวรรษ “รางวัลลูกโลกสีเขียว”

   “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ปัจจุบัน กำลังย่างเข้าสู่ทศวรรษที่สอง
   นับตั้งแต่ปีแรก (2542) จนถึงปีที่สิบ (2551) มีผลงานเข้าประกวดทุกประเภทรวม4,648 ผลงาน มีผู้รับรางวัลไปแล้วรวม 298 รางวัล มี 67 จังหวัดที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ไปแล้ว แต่ยังคงเหลือพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวอีก 9 จังหวัด คืออุดรติตถ์ อ่างทอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สิงห์บุรี นครนายก ปราจีนบุรี กำแพงเพชร และพระนครศรีอยุธยา
   หากพิจารณางบประมาณที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนนั้นได้ใช้ไปแล้ว 125 ล้านบาท จ่ายเป็นมูลค่ารางวัล 29 ล้านบาท และการบริหารจัดการอีกราว 96 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ซึ่งมีมากโขอยู่
   “รางวัลลูกโลกสีเขียว” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผลงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน ให้กำลังใจชุมชน บุคคล กลุ่มเยาวชน ตลอดจนงานเขียน ความเรียง และสื่อมวลชน ให้ตระหนักใส่ใจต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ทั้งในด้านแนวความคิดทัศนคติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างทะนุถนอม หวงแหน และประหยัด
   กรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียวมีสี่กลุ่ม ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพทั้ง นักวิชาการ ผู้แทนชุมชน สื่อมวลชน นักอนุรักษ์ นักพัฒนาชุมชน เป็นต้น กระจายบทบาททำงาน แต่ละฝ่ายมีคณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพื้นถิ่นแต่ละภูมิภาค...


คำค้นหา :
#ptt 
#csr 
#2551 
343