463

รวมผลงาน รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563-2565

     เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้วีรบุรุษผู้รักษ์ป่าสามารถก้าวข้ามความท้าทายให้งานอนุรักษ์มีความต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษาในขณะนั้น "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ของ ปตท. จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 2542 ด้วยความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน นักอนุรักษ์ นักวิชาการ ข้าราชการ นักเขียน สื่อมวลชน ฯลฯ โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุน เป็นกำลังใจยกย่องและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านี้ให้เป็นที่รับรู้ในสังคมวงกว้าง เป็นเยี่ยงอย่างของการประกอบสิ่งที่ดีงาในสังคมไทย เป็นแบบอย่างในกานำไปประยุกต์ใช้ แม้ต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม หรือต่างสภาพนิเวศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงานสร้างเครือข่ายแห่งการอนุรักษ์ฯ ให้ยั่งยืนสืบไป


463