2,136

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับโลกใบนี้

   เป็นประสบการณ์ของนักวิชาการด้านป่าไม้และวนศาสตร์ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และเยี่ยมเยียนชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นหลักในการทำงาน ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมดั้งเดิมดีๆ ทำความเข้าใจว่าผู้คนในแต่ละพื้นที่อยู่อย่างสงบร่มเย็น และรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของตนเองไว้ได้อย่างไร เพราะภูมิวัฒนธรรมดั้งเดิมดีๆ นั้น เป็นที่รวมของทุนทางธรรมชาติ และทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ ในภูมิทัศน์เหล่านี้ ยังมีกลไกที่ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ และบอกได้ว่า กำลังผลิตของพื้นที่นั้นควรจะมีมากน้อยเพียงใด 


2,136