712

โอมื่อโชเปอ อยู่ดีมีสุข

“โอมื่อโชเปอ” เป็นภาษาปกาเกอเญอ แปลว่า “อยู่ดีมีสุข” เป็นคำที่ชาวปกาเกอเญอในหมู่บ้านทักทายและอวยพรกัน รวมทั้งชาวบ้านสบลาน ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนรุ่งอรุณ ลงไปศึกษาผลกระทบทางสุขภาพฉบับชุมชน ภายใต้โครงงาน “การศึกษาวิถีพึ่งพิงและภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรป่าและน้ำ” และได้ช่วยกัน “ย่อย” งานศึกษาวิจัยให้ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ 

เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าชาวปกาเกอเญอได้สืบทอดภูมิปัญญา ความเชื่อ และกุศโลบายที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาป่าและแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ภูมิปัญญาดังกล่าวได้รับการสืบสานอย่างมีชีวิตชีวาผ่าน “โจ๊ะมาโลลือหล่า” หรือโรงเรียนวิถีชีวิตชุมชน เพื่อเป็นเสมือนหลักยึดให้เด็กรุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมภูมิปัญญาของบรรพชนที่เป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างนอบน้อมต่อธรรมชาติ 

โจ๊ะมาโลลือหล่า มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กปกาเกอเญอเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักรากเหง้า มีความภาคภูมิใจในการรับช่วงการดูแลทรัพยากรป่าและน้ำ อันเป็นฐานทรัพยากรสำคัญของชาวปกาเกอ เญอ 


712