813

รวมผลงาน รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562-2563

   บ้างด้วยการปลูกฝังที่ดีให้เกิดการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ บ้างด้วยความจนตรอกเพราะสูญสิ้นทรัพยากรเพื่อดำรงชีพ ภายหลังจากที่ป่าไม้ในพื้นที่ถูกบุกรุกทำลาย บ้างด้วยภัยพิบัติซ้ำซากฝนแล้ง น้ำท่วม ไฟป่า ดินถล่ม และอีกหลายเหตุปัจจัยมากมายที่แตกต่างกันในพื้นที่และวิถีดำรงชีพแต่ทั้งหมดล้วนมาถึงจุดร่วมเดียวกันในการตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงก่อเกิดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อุทิศและเสียสละตน เพื่อปกป้องดูแล ฟื้นฟู และอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ความต่อเนื่องและความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายเสมอ...


813