06 กุมภาพันธ์ 2562
1,847

พลังเปลี่ยนโลก

   หนังสือ พลังเปลี่ยนโลก จัดทำขึ้นในวาระที่โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว ดำเนินงานมาในปีที่ 20 เพื่อนำเสนอการเผชิญหน้าและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการสังเคราะห์ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวในแต่ละประเภท โดยชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขซึ่งไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ต้องเป็นบูรณาการ ไม่มีงานใดสำเร็จโดยลำพังคนเดียว และการบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ก็ต้องอาศัยการจัดการร่วมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะในโลกอนาคตที่มีเรื่องท้าทายมากมาย...


1,847