875

ป่าชุมชน คนพอเพียง ในนิเวศวิทยาภูมิทัศน์และสภาวะโลกร้อน

   ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน คลื่นชายฝั่งรุนแรงกัดเซาะชายฝั่งหลายแห่ง ในช่วงที่ไม่มีฝนอากาศก็ร้อนอบอ้าว ภัยน้ำท่วม ภัยแล้งเกิดขึ้นในปีเดียวกัน และฝนนอกฤดูทำให้พืชผลเสียหาย ปริมาณล้นตลาด ราคาตก มีผลต่อการอพยพแรงงานเข้าเมืองใหญ่เพื่อมองหาโอกาสที่ดีกว่า...


875