377

ปีที่ 12 ฉบับที่ 47 วิสาหกิจชุมชน คน-ป่า-พึ่งพากัน

เรื่องปกนำเสนอเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากจุดเริ่มต้นที่เน้นการปกป้องป่าด้วยชีวิตเพื่อ “รักษาป่า” มาถึงสู่ยุคการทำงานแบบ “ป่าอยู่ได้ คนอยู่รอด” ที่ให้ความสำคัญกับการพึ่งพากันของคนกับป่าอย่างยั่งยืน นำการบริหารจัดการป่ามาใช้ ครอบคลุมตั้งแต่การปกป้อง การรักษา การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และการตอบแทนรายได้ให้กลับคืนสู่ป่า สร้างโมเดลที่เรียกว่า “วิสาหกิจชุมชน” ให้เกิดขึ้น สะท้อนรูปธรรมการพึ่งพากันของคนกับป่า และความยั่งยืนที่มีพลังทางเศรษฐกิจเป็นแรงขับเคลื่อน

เรื่องเด่นอีกมากมาย เช่น เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจพื้นที่สีเขียว เล่าเรื่องกระบวนการเรียนรู้ในค่ายส่งเสริมเยาวชนเพื่อการเรียนรู้พื้นที่สีเขียว และปลูกฝังความรักสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเยาวชนภาคตะวันตก เสริมด้วยเรื่อง “สานพลังครูภูมิปัญญา พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อม”  ซึ่งเป็นงานที่ริเริ่มโดยคณะกรรมการภาค “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ภาคอีสานตอนล่าง เพื่อพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมที่ “คนเรียนสนุก ครูชอบ ตอบโจทย์สร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

 ตามกระแสละครดัง “นายฮ้อยทมิฬ” กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร จ.บุรีรัมย์ ชวน “นั่งเกวียนเที่ยวป่า ศึกษาธรรมชาติที่ดอนโจร” เพลิดเพลินและเรียนรู้ไปกับฐานการเรียนธรรมชาติที่รับรองว่าไม่เหมือนใคร เพราะเป็นการแบ่งฐานตามถิ่นที่อยู่ (habitat) อยากรู้ว่าเป็นอย่างไร รีบอ่านกันเลย
 


377