ผลงานรางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต

ครั้งที่ 19 ปี 2561 - 2562