ความเป็นมาของรางวัลลูกโลกสีเขียว

     ด้วยความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่บนโลกใบนี้ของคนจำนวนไม่น้อย ที่ต่างจะพยายามอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คงอยู่สืบไป บางคนต้องใช้แรงกาย แรงใจ ในการทุ่มเทและเสียลสละโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน เพียงเพื่อที่จะช่วยปกป้องและดูแลรักษาธรรมชาติไว้ส่งต่อให้คนรุ่นหลัง

     “รางวัลลูกโลกสีเขียว” จึงถือกำเนิดขึ้นในปี 2542 และได้มีพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวขึ้นในครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 ด้วยความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน นักอนุรักษ์ นักวิชาการ นักเขียน สื่อมวลชน ฯลฯ  โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจยกย่องและเผยพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบุคคล กลุ่มคน และเยาวชน ให้เป็นที่รับรู้ของสังคมในวงกว้าง


     โดยได้จัดให้มีการมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกที เพื่อยกย่องเชิดชู บุคคล ชุมชน กลุ่มเยาวชน งานเขีบน และสื่อมวลชน ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ที่เด่นชัดและเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน มีผู้รับรางวัลและขยาผลการเรียนรู้ไปแล้วทั้งสิ้น 685 รางวัล ซึ่งในจำนวนนี้มีผลงานรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” เป็นรางวัลที่จัดขึ้นในปี 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์และระลึกถึงการจากไปของ ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัลลูกโลกสีเขียว มอบให้กำลังใจแก่ชุมชนที่เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวมาแล้ว 5 ปีขึ้นไป และยังคงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็ง และมีนวัตกรรมในการดำเนินงานเป็นความรู้ใหม่ที่เหมาะกับกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย