ประเภทรางวัลและเกณฑ์การสมัคร
ประเภทผลงาน

ชุมชน

บุคคล

กลุ่มเยาวชน

งานเขียน

ความเรียงเยาวชน

สื่อมวลชน