รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 21
ประเภทผลงาน

ชุมชน

บุคคล

กลุ่มเยาวชน

งานเขียน

ความเรียงเยาวชน

สื่อมวลชน