รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20
ประเภทผลงาน

ชุมชน

บุคคล

กลุ่มเยาวชน

งานเขียน

ความเรียงเยาวชน

สื่อมวลชน