เกี่ยวกับเรา

สถาบันลูกโลกสีเขียว

     สืบเนื่องจากป่าไม้ของประเทศไทยได้ถูกบุกรุกทำลายติดต่อกันมาอย่างยาวนาน และรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ เป็นผลให้เกิดภัยภิบัติตามมาอย่างรุนแรงและกว้างขวาง ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง ความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้คนและทุกชีวิต ซึ่งมีผลต่อสภาพสังคมในปัจจุบันและลูกหลานในอนาคต ในขณะเดียวกันธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำ ป่า อากาศ และอื่นๆ ก็ต่างประสบกับปัญหาที่ถาโถมเช่นเดียวกัน
   และเนื่องในวโรกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา และเพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จึงได้จัดให้โครงการ “ลูกโลกสีเขียว” ขึ้นในปี 2542 หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ปีที่ 50 ซึ่งระหว่างหนทางที่เดินได้เรียนรู้ว่าการปลูกป่าได้มากกว่าต้นไม้นั้น จะต้องปลูกป่าในใจคนด้วย ดังนั้นจึงได้ทำโครงการลูกโลกสีเขียวขึ้น เพื่อค้นหาบุคคล ชุมชน เยาวชน ที่มีผลงานในด้านการอนุรักษ์ดูแลรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกย่อง เชิดชู และมอบ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ให้เป็นกำลังใจแก่กลุ่มคนเหล่านั้นขึ้นครั้งแรก
      จากการทำงานภายใต้โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว ได้ถูกพัฒนาและต่อยอดความคิด ก้าวสู่การเป็น “สถาบันลูกโลกสีเขียว” เมื่อปี 2553 บนหลักคิดสำคัญคือ การทำงานโครงการมักมีจุดสิ้นสุด แต่หากขับเคลื่อนด้วยรูปแบบสถาบัน จะเป็นเสมือนพันธกิจตอกย้ำและประกาศเจตนารมณ์ว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเดินหน้าสานต่อภารกิจค้นหา ยกย่อง ชื่นชม และให้กำลังใจแก่คนทำดี ผู้ที่มีอุดมการณ์มั่นคงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างความดี ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางในสังคมตลอดไป
     นอกจากนี้ บนหนทางคู่ขนานในฐานะสถาบันยังคงเพิ่มบทบาทการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน ผ่านการผสมผสานความรู้จากหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านเวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียว เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและประชาชนที่สนใจนำไปต่อยอดในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป